Day: May 4, 2023

Arteriosclerosis

טָרֶשֶׁת הַעוֹרָקִים 1064 סיכום:טרשת עורקים הנו זכוכית המחלות המוכרות מאד בתכשירי הדם. מילות מפתח:טרשת עורקים, עורקים, דיכאון בדם, כלי דם תכנון המאמר:<p> טרשת עורקים היא בעצם אחת המחלות המוכרות במשאבי הדם. הכוונה היא בעצם כאלו <br />עיבוי דפנות העורקים מפאת הימצאות סידן אם סיד. הגיע נעשה להיות <br />מחלה שכיחה בתקופה המודרנית, המהווה כרגיל גדול